12UY0083-3 Rev 02 METAL KESİMCİ(SEVİYE-3)

12UY0083-3 Rev 02 Metal Kesimci

ULUSAL YETERLİLİK(UY)

12UY0083-3 Rev 02 Metal Kesimci

YETERLİLİK BİRİMLERİ

1-A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

1- B1 Giyotin Makasla Kesim

2- B2 Oksi-Gaz ile Kesim

3- B3 Şerit Testere ile Kesim

4- B4 Daire Testere ile Kesim

5-  B7 Plazma Kesim

AMAÇ

MSO tarafından yürütülen ulusal yeterliliklere dayalı sınav belgelendirme faaliyetleri ile belgelendirme sonrası izlenecek süreçlere ilişkin yöntem belirlemektir.

KAPSAM

MSO tarafından yürütülen belgelendirmeye ilişkin başvuru, sınav uygulamaları ve belgelendirme ile belgelendirme sonrasındaki izleme ve değerlendirmeye ilişkin faaliyetlerde uygulanır.

REFERANS DOKÜMANLAR/ UYGULAMALAR

1-   12UY0083-3 Rev 02 Metal Kesimci Ulusal Yeterliliği

2-   Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) “Teorik Ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi”

BELGELENDİRME

BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Başvuru için ulusal yeterliliğe özgü ve kuruluş tarafından belirlenen bir ön şart bulunmamaktadır.

BAŞVURU PROSEDÜRÜ VE BELGELERİ

Başvurular, “Belgelendirme Süreç Planı” na göre gerçekleştirilir.

Adaylar “Aday Başvuru Formu” nu doldurup imzaladıktan sonra ekinde kuruluşa aşağıdaki belgeleri sunar:

  Kimlik veya ehliyet belgesi örneği

Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

“Aday Başvuru Formuhttps://msobelgelendirme.com web adresinden veya MSO’dan temin edilebilir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kuruluşa “Belgelendirme Süreç Planı” na göre ulaştırılması gerekir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

12UY0083-3 Metal Kesimci Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

– Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı sayılır.

– Adayın mesleki yeterlilik belgesini hak kazanabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin ise en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

– A grubu zorunlu yeterlilik birimi; A1

– B grubu seçmeli yeterlilik birimleri; B1, B2, B3, B4 ve B7

– Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili birim başarı belgesi verilir.

TEORİK/YAZILI SINAV

Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı test uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Yani yanlış doğruyu götürmez. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’sine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
Teorik Sınav Tablosu

Yeterlilik Birimi

Başarı oranı

Soru Sayısı

Sınav Süresi

A1

%60

En az 25

Soru başına 1,5 dakika

B1

%60

En az 10

Soru başına 1,5 dakika

B2

%60

En az 10

Soru başına 1,5 dakika

B3

%60

En az 10

Soru başına 1,5 dakika

B4

%60

En az 10

Soru başına 1,5 dakika

B7

%60

En az 10

Soru başına 1,5 dakika

 

PERFORMANS/PRATİK SINAV

  Ulusal yeterliliğin ilgili biriminde belirtilen beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir.

  Performans sınavında adaya sınav senaryosu/sorusu verilerek adaydan sınav senaryosunda belirtilen teknik gereklilikleri sınav süresi içerisinde İSG ve sınav kurallarına uygun olarak yapması beklenir. Yapılan işlemlerin uygunluğu “Performans Sınav Kontrol Listeleri” ile değerlendirilir.

  Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

 Adaylar performans sınav öncesinde kritik adımlar konusunda bilgilendirilir.

Performans Sınav Tablosu

Yeterlilik Birimi

Başarı oranı

Sınav Süresi

B1

%80

 

B2

%80

 

B3

%80

 

B4

%80

 

B7

%80

 

 

SINAV YERİ VE

GEREKLİLİKLERİ

Adayların belgelendirilmeleri için uygulanan teorik ve performans sınavları “Teorik Sınav Alanı Kontrol Formu” ve “Performans Sınav Alanı Kontrol Form” larına uygun sınav alanlarda gerçekleştirilir.

TEKRAR SINAV HAKKI ????

Adayın girdiği herhangi bir sınavdan başarısız olması durumunda, İşsizlik Sigorta fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 defa ücretsiz sınav hakkı

vardır. Aday sınav hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde

kullanmak zorundadır.

Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir. Bu uygulama ücretsiz değildir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten

itibaren 6 aydır. Birim başarı belgesinin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı üç ayı geçemez.

SINAV YAPICI/ DEĞERLENDİRİCİ KRİTERLERİ

12UY0083-3 Rev 02 Metal Kesimci Ulusal Yeterliliğinde belirtilen Değerlendirici/Sınav Yapıcı kriterleri geçerlidir.

BELGE KARARI

Adayın belgelendirmesine ilişkin karar; değerlendiricinin yaptığı teorik (yazılı) ve performans (uygulama) sınavların her ikisinden başarılı olması durumunda kuruluşun ilgili ulusal yeterliliğe göre atanan karar verici tarafından verilir. Belgelendirme kararı verilebilmesi için adayın, Ulusal Yeterlilik şartlarını tam olarak karşılıyor olması gereklidir.

BELGE TESLİMİ

Belge almaya hak kazanan adaylar için hazırlanan belgeler MYK tarafından MSO’ya gönderildikten sonra Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanarak en geç 15 iş günü içerisinde belge sahiplerinin Aday Başvuru Formunda belirtmiş oldukları belge teslim şekline göre teslim edilir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

GÖZETİM

BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge

geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

  Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer.

Belge yenileme işlemlerinin yürütülebilmesi için belge sahibi sınavlı ve/veya sınavsız belge yenileme ücretini yatırdığına ilişkin dekontu ve “Personel Belgelendirme Başvuru FormuMSO’ya ulaştırması gerekir.

 Başvuru kuruluşa ait https://msobelgelendirme.com web sayfası üzerinden veya kuruluşa başvurarak gerçekleştirebilir.

BELGENİN ASKIYA

ALINMASI VE İPTALİ

Mesleki Yeterlilik Belgesi askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Belgenin askıya alınması veya iptalini gerektiren durumlar “Belgelendirme Süreç Planı” nda bertildiği gibi gerçekleştirilir.

YETERLİLİKLERİN

BİRİM BAZINDA

BİRLEŞTİRİLEREK

BELGELENDİRİLMESİ

Aday, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldığı belgelendirme sınavları sonrasında başarılı olduğu yeterlilik birimlerini

birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptir. Adayın başarılı

olduğu yeterlilik biriminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Farklı belgelendirme

kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi sadece yeterlilik

birimi bazında gerçekleştirilebilir. Sınav bölümleri (T1,P1) bazında birleştirme

yapılmayacaktır.

İTİRAZ/ŞİKÂYET

SÜRECİ

İtiraz ve şikâyetler MSO “PR.07 İtiraz&Şikâyetlerin Değerlendirilmesi Prosedürüne” göre değerlendirilir.