KVKK Politikası

  • Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda YBK olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

   ADIYAMAN MSO adayları ve/veya adayların yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için evrak, sistem altyapısı ve internet sunucularını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

   • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

   YBK, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verileriniz; sınav ve belgelendirmeye ilişkin gerekli işlemlerin icrası, düzenlenecek evrakların değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin icrası, hizmetlerin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, firmamız ve iştirakleri YBK ile birlikte pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında hukuken yapılması gerekli görülen raporlama ve incelemelerin yapılabilmesi gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.

   Müşterimiz ile sözleşmenin kurulabilmesi ve ifası için işlediğimiz veriler Kanun’da öngörüldüğü şekilde istisnaya tabi olacaktır.

   • Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi

   YBK, adayları ve/veya adayların yetkililerinin kişisel verilerini kendisinden, her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükler kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdedilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayabiliriz.

   • Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

   Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde kişisel verilerin aktarılabileceği / aktarıldığı kişi ve kuruluşlar, kamu tüzel kişileri ve YBK başta olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin resmi merciler ile paylaşımı Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır. Kişisel verileriniz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve ifası amacıyla şirketimiz anlaşmaları dâhilinde üçüncü kişi/kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

   • Kişisel Verileriniz Saklanması

   Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

   • Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

   Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, MSO’ya yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler YBK tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

   • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
   • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

   Haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Turgut Reis Mah. Barbaros Cad. No:56/A Merkez Adıyaman adresimize bizzat elden veya noter kanalıyla ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, iletebilirsiniz.

   Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililer tarafından yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

   • Kişisel Verilerin Korunması

   MSO, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatı ile Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuran ve / veya sınava giren adayların, MYK Mevzuatı ve Akreditasyon 17024 Yönetim Sistemi tarafından talep edilen bilgileri, kendileri veya çalıştıkları firma tarafından MSO’ya ibraz edilmekte, burada belirtilen şartlar uyarınca YBK veya veri sorumlusu olarak, kuruluşa adına kaydedilmektedir. Kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği süre boyunca saklanmakta, güncellenmekte, yurt içinde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmakta, kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmekte ve muhafaza için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

   1) Sınava Başvuran ve / veya Giren Adaylardan talep ettiği Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   1.1) MSO Mesleki Yeterlilik Sınav faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına MYK Mevzuatı gereği, başvuru sahiplerinin / adayların kişisel verilerini almaktadır.

   1.2) MSO Mesleki Yeterlilik Sınavlarını gerçekleştirebilmek, sınav sonrası süreçleri takip edebilmek, gerekli hallerde aday ile iletişime geçebilmek için Başvuru Sahibi  ve / veya adaydan nüfus cüzdan bilgileri, (adı, soyadı, cinsiyeti, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi), iletişim bilgileri (adres, ev/cep telefonu, e-posta adresi), öğrenim durumuna, toplam iş tecrübesine, daha önce herhangi bir mesleki yeterlilik belgesi edinip edinmediğine ilişkin bilgileri ve başvuru esnasında çalışmakta olduğu işyerinin adı/adresi gibi verileri talep etmektedir. MSO, bu verilere ek olarak, adayın Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanması halinde yatırmış olduğu sınav ücretini 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında adaya geri ödeyebilmek adına adaydan, paranın yatırılacağı banka hesabının IBAN numarası bilgisini talep eder. Bu veriler, adayların ve adaylar adına çalışmakta bulundukları firmaların, başvuru formlarını fiziki veya online olarak doldurup kuruma iletmesi suretiyle elde edilmektedir.

   1.3) MSO, uygulamalı sınavların değerlendirilmesini, sınavların güvenilir bir ortamda yapılmasını sağlamak ve tabi olduğu denetimler gerektirdiğinde denetleyen kurumlara iletmek üzere, sınavlarda kamera kaydı alarak adaylara ait sınav anı kamera kaydı görüntülerini elde etmektedir.

   1.4) MSO, sınavlarda can güvenliğini ve acil bir durumda ilk yardım müdahalelerinin yapılabilmesini sağlamak amacıyla, sınava başvuran adaylardan başvuru aşamasında, sınav esnasında uzman desteği gerektirecek özel bir sağlık durumu ve/veya fiziksel engeli olup olmadığına ilişkin veri talep etmektedir.

   2) YBK’ nin Başvuru Sahibi ve/veya Adaylara Ait Kişisel Verileri Kaydetmesi ve Saklaması

   2.1) Başvuru Sahibi ve/veya adaylara ait yukarıda sayılan veriler, Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı ve MSO Kalite Yönetim Sistemi gereği, sınav dosyalarında, bilgisayar ortamında tutulan dosyalarda ve elektronik ortamda diğer yazılımlarda ve MYK portalı üzerinde saklanmaktadır. YBK Başvuru sahibi ve/ veya adaylardan yukarıda sayılan bilgileri MYK Mevzuatı gereği belge geçerlilik süresinin 2 katı süre ile saklanmaktadır. Söz konusu veriler süre sonunda imha edilmektedir.

   1. MSO Başvuru Sahibi ve/veya Adaylara Ait Kişisel Verileri Paylaştığı Kişi ve Kurumlar

   MSO kanunen tabi olduğu denetimler (Mesleki Yeterlilik Kurumu denetimi, Türk Akreditasyon Kurumu denetimi vb.) sebebiyle, kendisini denetime tabi tutan kurumlarla talep ettikleri bilgi ve belgeleri; dolayısıyla bu belgelerin içerdiği kişisel verileri paylaşmaktadır.

   MSO, finansal kayıtların düzgün bir şekilde yapılabilmesi için serbest mali müşavirden hizmet almakta, sınava başvuran ve/veya giren adaylardan topladığı gerekli verileri hizmet aldığı serbest mali müşavir ile paylaşmaktadır.

   MSO, internet sitesini erişilebilir tutmak ve e-posta ile kendisine ulaşılabilmesini sağlamak için, web ve mail hosting hizmetlerini dışarıdan almakta, e-posta ile paylaşılan ve internet sitesine girilen verileri web ve mail hosting hizmeti aldığı firmalarla paylaşmış olmaktadır.

   YBK bilgisayarda kullandığı yazılımlar için yazılım firmasından hizmet almaktadır ve hizmet alınan bu firmalar ile yazılıma girdiği verileri paylaşmaktadır.

   Başvuru Sahibi / Aday / Sınava Girmiş kişi olarak haklarınız

   MSO’ ya  başvurarak,

   1. a)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   2. b)Kişisel verilerinizin işlenmiş olması durumunda buna ilişkin bilgi talep etme,
   3. c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   4. d)Kişisel verilerinizin yurt içinde, aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   5. e)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
   6. f)Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla, kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme,
   7. g)e ve f bentlerinde belirtilen işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   8. h)Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

   Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiklerinize yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi bir dilekçe ile imzalı olarak Turgut Reis Mah. Barbaros Cad. No:56/A Merkez Adıyaman adresimize ulaştırmanız gerekmektedir.