deneme


ULUSAL YETERLİLİK (UY)

11UY0014-3
Rev 02 Alüminyum Kaynakçısı

YETERLİLİK
BİRİMLERİ
(MSO KAPSAMI)

1-A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

2-B1 Metal – Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum(131)

3-B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)-Alüminyum (141)

AMAÇ

MSO
tarafından yürütülen ulusal yeterliliklere dayalı sınav belgelendirme
faaliyetleri ile belgelendirme sonrası izlenecek süreçlere ilişkin yöntem
belirlemektir.

KAPSAM

MSO
tarafından

yürütülen belgelendirmeye ilişkin başvuru, sınav uygulamaları ve
belgelendirme ile belgelendirme sonrasındaki izleme ve değerlendirmeye
ilişkin
faaliyetlerde
uygulanır.

REFERANS
DOKÜMANLAR/ UYGULAMALAR

<![if !supportLists]>1-
<![endif]>11UY0014-3 Rev 02
Alüminyum Kaynakçısı

<![if !supportLists]>2-
<![endif]>TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik
Sınavı-Ergitme Kaynağı- Bölüm 2: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları

<![if !supportLists]>3-
<![endif]>Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) “Teorik Ve
Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi”

BELGELENDİRME

BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI

Başvuru
için ulusal yeterliliğe özgü ve kuruluş tarafından belirlenen bir ön şart
bulunmamaktadır.

BAŞVURU PROSEDÜRÜ VE BELGELERİ

Başvurular,
“Belgelendirme
Süreç Planı”
na göre gerçekleştirilir.

Adaylar
Aday
Başvuru Formu
” nu doldurup imzaladıktan sonra ekinde kuruluşa aşağıdaki
belgeleri sunar:

<![if !supportLists]>
<![endif]>Kimlik veya ehliyet belgesi örneği

<![if !supportLists]>
<![endif]>Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

“Aday Başvuru Formuhttps://msobelgelendirme.com
web adresinden veya MSO’dan temin edilebilir.
İnternet üzerinden yapılan başvurular kuruluşa “Belgelendirme Süreç Planı”
na göre ulaştırılması gerekir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

11UY0014-3
Alüminyum Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar
birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik
belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı
olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik
birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2
yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde
edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Belge
almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO
9606-2’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.


Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı sayılır.


Adayın mesleki yeterlilik belgesini hak kazanabilmesi için A grubu yeterlilik
birimlerinin tümünden ve B grubu
yeterlilik birimlerinin ise en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.


A grubu zorunlu yeterlilik birimi; A1


B grubu seçmeli yeterlilik birimleri; B1 ve B2


Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı
oldukları birimlerle ilgili birim başarı belgesi verilir.

TEORİK/YAZILI SINAV

Teorik
sınavda adaylara en az 10 soru 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit
puan değerinde yazılı test uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş
sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi
yapılmaz. Yani yanlış doğruyu götürmez. Sınavda adaylara her soru için 1-2
dakika zaman verilir. Yazılı sınavda tablodaki başarı oranına göre sorulara doğru
yanıt veren aday başarılı sayılır.
Teorik Sınav Tablosu

Yeterlilik
Birimi

Başarı oranı

Soru Sayısı

Sınav Süresi

A1

%60

En az 10

Soru
başına 1-2 dakika

B1

%50

En az 10

Soru
başına 1-2 dakika

B2

%50

En az 10

Soru
başına 1-2 dakika

PERFORMANS/PRATİK SINAV

<![if !supportLists]>
<![endif]>Ulusal yeterliliğin ilgili biriminde belirtilen beceri
ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Beceri
ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik
adımlar belirlenir.

<![if !supportLists]>
<![endif]>Performans sınavında adaya sınav senaryosu/sorusu
verilerek adaydan sınav senaryosunda belirtilen teknik gereklilikleri sınav
süresi içerisinde İSG ve sınav kurallarına uygun olarak yapması beklenir.
Yapılan işlemlerin uygunluğu “Performans
Sınav Kontrol Listeleri
” ile değerlendirilir.

<![if !supportLists]>
<![endif]>Performansa dayalı sınav, TS EN ISO 9606-2
standardında belirtilen sınav

parçaları ile yapılır.
TS EN ISO 9606-2 standardı belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik
kapsamına göre belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. Adayın kaynak yaptığı
numunesi TS EN ISO 9606-2 göre muayene edilir ve değerlendirilir.

<![if !supportLists]>
<![endif]>Adayın, performans sınavından başarı sağlaması
için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla
sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

<![if !supportLists]>
<![endif]>Ayrıca yapılan numune EN 10042’ye göre sınav
parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik,
aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu
kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi
sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Eğer eğme testi tercih
edilecekse; eğme deneyi sonucunda herhangi bir yönde 3’mm den daha büyük bir
çatlak olmamalıdır. Deney esnasında deney numunesinin kenarında görünen
çatlağın yetersiz nüfuziyet cüruf veya başka
çatlaktan kaynaklandığına dair bir delil yoksa sınav değerlendirmesinde göz
ardı edilmelidir. (TS EN ISO 9606-2 madde 7)

<![if !supportLists]>
<![endif]>Adaylar performans sınav öncesinde kritik adımlar
konusunda bilgilendirilir.

Performans
Sınav Tablosu

Yeterlilik
Birimi

Başarı oranı

Sınav Süresi

B1

%80

Sınav
senaryosuna göre belirlenir.

B2

%80

Sınav
senaryosuna göre belirlenir.

SINAV YERİ VE

GEREKLİLİKLERİ

Adayların
belgelendirilmeleri için uygulanan teorik ve performans sınavları “Teorik
Sınav Alanı Kontrol Formu”
ve “Performans Sınav Alanı Kontrol Form” larına uygun sınav alanlarda gerçekleştirilir.

TEKRAR SINAV HAKKI

Adayın
girdiği herhangi bir sınavdan başarısız olması durumunda, İşsizlik Sigorta
fonu teşvikinden yararlanıyorsa 2, yararlanmıyorsa 1 defa ücretsiz sınav
hakkı

vardır. Aday sınav
hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde

kullanmak zorundadır.

Bunun
dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir. Bu
uygulama ücretsiz değildir.

Birim
için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten

itibaren 6 aydır.
Birim başarı belgesinin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri
arasındaki süre farkı üç ayı geçemez.

SINAV YAPICI/ DEĞERLENDİRİCİ KRİTERLERİ

11UY0014-3
Rev 02 Alüminyum Kaynakçısı Ulusal Yeterliliğinde
belirtilen Değerlendirici/Sınav Yapıcı kriterleri
geçerlidir.

BELGE KARARI

Adayın
belgelendirmesine ilişkin karar; değerlendiricinin yaptığı teorik (yazılı) ve
performans (uygulama) sınavların her ikisinden başarılı olması durumunda
kuruluşun ilgili ulusal yeterliliğe göre atanan karar verici tarafından
verilir. Belgelendirme kararı verilebilmesi için adayın, Ulusal Yeterlilik
şartlarını tam olarak karşılıyor olması gereklidir.

BELGE TESLİMİ

Belge
almaya hak kazanan adaylar için hazırlanan belgeler MYK tarafından MSO’ya gönderildikten sonra Belgelendirme Müdürü
tarafından imzalanarak en geç 15 iş günü içerisinde belge sahiplerinin Aday
Başvuru Formunda belirtmiş oldukları belge teslim şekline göre teslim edilir.

BELGE
GEÇERLİLİK
SÜRESİ

Yeterlilik
belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır.

GÖZETİM

Bir
kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından
altı(6) aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak
yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir.

a)
Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak
çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye
izin verilir.

b)
Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik
koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır.

c)
Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden
olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal
edilmelidir.

BELGE YENİLEME

  • Yeterlilik belgesi, belgelendirme kurulusu tarafından TS EN ISO 9606-2 madde 9.3’deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.
  • Belge yenileme işlemlerinin yürütülebilmesi için belge sahibi sınavlı ve/veya sınavsız belge yenileme ücretini yatırdığına ilişkin dekontu ve “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” MSO’ya ulaştırması gerekir.
Başvuru kuruluşa ait https://msobelgelendirme.com web sayfası üzerinden veya kuruluşa başvurarak gerçekleştirebilir.

BELGENİN ASKIYA

ALINMASI VE İPTALİ

Mesleki
Yeterlilik Belgesi askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Belgenin askıya
alınması
veya iptalini gerektiren durumlar “Belgelendirme
Süreç Planı”
nda bertildiği gibi
gerçekleştirilir.

YETERLİLİKLERİN

BİRİM BAZINDA

BİRLEŞTİRİLEREK

BELGELENDİRİLMESİ

Aday,
aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldığı
belgelendirme sınavları sonrasında başarılı olduğu yeterlilik birimlerini

birleştirerek Mesleki
Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptir. Adayın başarılı

olduğu yeterlilik
biriminin geçerlilik süresi 2 yıldır. Farklı belgelendirme

kuruluşlarının sınavlarından
alınan sonuçların birleştirilmesi sadece yeterlilik

birimi bazında
gerçekleştirilebilir. Sınav bölümleri (T1,P1) bazında birleştirme

yapılmayacaktır.

İTİRAZ/ŞİKÂYET

SÜRECİ

İtiraz
ve şikâyetler MSO “PR.07 İtiraz&Şikâyetlerin
Değerlendirilmesi Prosedürüne”
göre değerlendirilir.